Προσφέρονται ζωοπλάστιγγες σε διάφορες διαστάσεις, διαφορετικής ζυγιστικής δυναμικότητας. Διατίθενται με ράμπα, περιμετρικό κάγκελο προστασίας, πόρτες εισόδου-εξόδου.