Η ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΟΠΟΙΪΑ  Γιώργ. & Χαρ. ΤΟΜΑΣΗΣ θέτει συνεχώς υψηλούς στόχους, ορισμένοι από τους οποίους είναι:

  • Διατήρηση της εταιρίας σε ηγετική θέση στο χώρο της ηλεκτρονικής ζύγισης, στην Ελλάδα
  • Συνεργασία με εταιρίες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, για την περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη της εταιρίας.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διάθεσης στην Ελλάδα και Βαλκάνια.
  • Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό τεχνολογικό ή διοικητικό background.
  • Αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000
  • Προσήλωση στην άμεση Τεχνική Υποστήριξη.